Občina Gorje

NEPRAVILNO IN NEODGOVORNO ODLAGANJE ODPADKOV

NEPRAVILNO IN NEODGOVORNO ODLAGANJE ODPADKOV
Primeri nepravilnega in neodgovornega odlaganja odpadkov na eko otokih in v naravi:  Glede na to, da lahko vsak občan Občine Gorje na leto pripelje 1,5 m3 gradbenega materiala na Zbirni center Bled BREZPLAČNO, je odlaganje gradbenih odpadkov na EKO otokih NEDOPUSTNO! Več na spletni strani Infrastrukture Bled.    Vandalizem in objestnost!   Zbiranje kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih. Kosovne odpadke, po vašem predhodnem..
Beri več

JAVNA RAZGRNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA..

Spoštovane občanke, spoštovani občani,   v času trajanja javne razgrnitve ima javnost pravico dajati mnenja in pripombe na dopolnjen osnutek OPPN Vršce. Pobude, mnenja in pripombe je možno podajati v času javne razgrnitve pisno v knjigo pripomb, po elektronski pošti ... (v zadevi naj se jasno navede, da gre za OPPN Vršce) ter po navadni pošti na naslov Občina Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje s pripisom »Javna..
Beri več

DOGODKI V MESECU NOVEMBRU 2017

DOGODKI V MESECU NOVEMBRU 2017
Koledar prireditev  
Beri več

JAVNA RAZGRNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA..

JAVNA RAZGRNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA VRŠCE
Na podlagi 60. in 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 - skl. US, 76/14 - odl. US in 14/15 - ZUUJFO), 24. člena Statuta (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2017) župan občine Gorje objavlja   JAVNO NAZNANILO   o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega..
Beri več

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE GORJE ZA LETO 2018

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE GORJE ZA LETO 2018
Občinski svet je na svoji 19. redni seji dne, 25.10.2017 sprejel sklep, da sprejeme predlog Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2018 in ga posreduje v 30-dnevno javno razpravo.    Vabimo vas, da svoje predloge in pripombe na Proračun 2018 posredujete županu Občine Gorje na naslov: OBČINA GORJE župan Peter Torkar Zgornje Gorje 6b 4247 ZGORNJE GORJE ali pa jih pošljete po e-pošti: ...   PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2018
Beri več

PREDSTAVITEV NOVOSTI NA PODROČJU REGISTRACIJE..

PREDSTAVITEV NOVOSTI NA PODROČJU REGISTRACIJE NASTANITVENIH OBRATOV IN POROČANJA V TURIZMU
VABILO NA BREZPLAČNO DELAVNICO   »PREDSTAVITEV NOVOSTI NA PODROČJU REGISTRACIJE NASTANITVENIH OBRATOV IN POROČANJA V TURIZMU«   v četrtek, dne 23.11.2017 ob 10:00 uri v sejni sobi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice   Novosti bodo predstavili: Zdenka Kajdiž iz AJPES-a, mag. Apolonija Flander Oblak iz SURS-a, Sanja Potušek iz Policije in  Gregor Jarkovič iz Medobčinskega inšpektorata in..
Beri več

NAMERA O USTANOVITVI NEODPLAČNE SLUŽNOSTI V..

NAMERA O USTANOVITVI NEODPLAČNE SLUŽNOSTI V JAVNO KORIST
NAMERA O USTANOVITVI NEODPLAČNE SLUŽNOSTI V JAVNO KORIST   Na podlagi 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, štev. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje, dne 5.5.2017 objavlja namero o ustanovitvi neodplačne služnosti obratovanja, vzdrževanja in nadzora vodovodne in komunalne infrastrukture ter pripadajočih objektov na..
Beri več

Dogajanje v medgeneracijskem centru Bled 2017

Dogajanje v medgeneracijskem centru Bled 2017
  MEDGENERACIJSKI CENTER BLED   PROGRAMI NA BLEDU   Dejavnosti potekajo v sejni sobi Ledene dvorane ter v telovadnici No.1 fitnesa, ki je del Ledene dvorane.   Programi v okviru Medgeneracijskega centra Bled so BREZPLAČNI V PROGRAME, KI POTEKAJO V MCG BLED SE PRIJAVITE PRI HANI PREMRL   KONTAKTNA OSEBA: HANA PREMRL E- MAIL: ..., GSM: 031 238 824   1. NOVO! KOZMIČNI ZDRAVILNI ZVOKI IN NOTRANJI SMEHLJAJ, MARECLA..
Beri več

Prednostna lista za dodelitev neprofitnih..

Prednostna lista za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
V skladu s 87. členom Stanovanjskega zakona (uradni list RS, št. 69/03 in spremembe) in na podlagi Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04 in spremembe) Občina Gorje objavlja naslednjo PREDNOSTNO LISTO ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM.    
Beri več