Občina Gorje

Javno podjetje in kocesionarja

JAVNO PODJETJE 

 

INFRASTRUKTURA BLED

 

KONCESIONARJA 

 

WTE - koncesionar za izvajanje javne službe čiščenja in odvajanja odpadnih voda

 

 

EKOGOR in JEKO-IN - koncesionarja za opravljanje lokalne gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja kumunalnih odpadkov