Občina Gorje

Aktualni javni rapisi

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjaje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gorje v letu 2017

 

Javni razpis

Ukrep št. 1_Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo

Ukrep št. 5_Pomoč za naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetiji - DE MINIMIS

Ukrep št. 7_Pomoč za nove investicije za delo v gozdu

Ukrep št. 8_Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja

 

Vlogo je potrebno poslati priporočeno po pošti ali dostaviti osebno v zaprti kuverti na naslov: Občine Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje.

 

Prvi rok za oddajo vlog je do vključno z dnem 05. 05. 2017 in drugi vključno z dnem 01. 09. 2017.

Vloge za ukrep 8 upravičenci vlagajo samo za drugi rok, v obdobju od 16. 08. 2017 od 01. 09. 2017.

 

Okvirni datum prvega odpiranja vlog za dodelitev sredstev za ukrep 1, ukrep 5, ukrep 7 je 10. 05. 2017, okvirni datum drugega odpiranja pa 06. 09. 2017.

 

Datum, do katerega morajo biti dela oziroma storitve opravljene in predloženi zahtevki z dokazili za izplačilo je 30. 11. 2017.

 

V primeru, da bo skupni znesek vlog presegel razpisana sredstva, se vsem prosilcem zniža zaprošeni znesek za enak sorazmerni del.

 

V kolikor je za določen ukrep manjše število vlog glede na razpoložljiva sredstva, se lahko prerazporedijo za drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa.

 

Javni razpis za razvoj gospodarstva v Občini Gorje za leto 2017

 

Javni razpis

Ukrep št. 1_Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj

Ukrep št. 2_Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja

Ukrep št. 3_Spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in promocije na področju podjetništva

Ukrep št. 4_Spodbujanje sobodajalstva

 

Rok za oddajo vlog je 05.09.2017. Če je vloga poslana priporočeno po pošti, se za dan vložitve vloge šteje dan oddaje na pošto, če pa je vloga poslana z navadno pošto ali oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Gorje, mora prispeti najpozneje do 05.09.2017.