Občina Gorje

ZBORI OBČANOV

Na podlagi 47. člena Statuta Občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2017) in na podlagi Odloka o ustanovitvi vaških odborov (UL RS št. 64/2007) sklicujem

 

ZBORE OBČANOV

 

Z naslednjim dnevnim redom:

 

  1. Predstavitev Odloka o ustanovitvi vaških odborov z nalogami in pristojnostmi
  2. Volitve v vaški odbor
  3. Razno

 

 

 

 

 

 

 

Seznanjajmo vas z vsebino:

3. člena Odloka o ustanovitvi vaških odborov, ki določa, da vaški odbori sodelujejo pri opravljanju naslednjih javnih zadev:

-          oblikujejo pobude za spremembo prostorskih planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo njihovo območje,

-          sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo njihovo območje,

-          dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine,

-          dajejo predloge za letne občinske proračune za področje javne infrastrukture na svojem območju,

-          dajejo pobude za dodatno prometno ureditev,

-          dajejo predloge za ureditev in olepšanje kraja in pri tem sodelujejo (ureditev in vzdrževanje sprehajalnih, kolesarskih in drugih poti),

-          seznanjajo občinski svet s problemi in potrebami prebivalcev na področju varstva okolja,

-          sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditvah,

-          obravnavajo druga vprašanja iz občinske pristojnosti, ki zadevajo naselje, katerega zastopajo in predlagajo občinskemu svetu odločitve, ki se na to naselje nanašajo.

 

in vsebino 4. člena Odloka, ki opredeljuje:

Člane vaških odborov imenuje in razrešuje na predlog župana ali zbora občanov posameznih naselji občinski svet. Zbor občanov oblikuje predlog za člane vaškega odbora. Vaški odbor ima tri člane, ki na prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika.

 

Natančen razpored po naseljih je razviden iz priloženega seznama.

 

Vabim vas, da se zbora občanov udeležite v čim večjem številu, saj boste tako lahko neposredno vplivali na imenovanje vaših predstavnikov in Občino seznanili z vašimi pogledi, potrebami in pripombami.

 

Vljudno vabljeni,

 

Župan Občine Gorje

Peter Torkar

 

 

 

Številka: 011-1/2019-1

Gorje, 22. februar 2019

 

ZBORI OBČANOV ZA OBLIKOVANJE PREDLOGOV ZA ČLANE VAŠKIH ODBOROV (MANDAT 2019-2022)

 

Naselje

 

Kraj zbora občanov

Dan in datum zbora

Ura

Spodnje Gorje, Podhom

 

Sejna soba Občine Gorje

četrtek, 7. marca

17:00

Zgornje Gorje

 

Sejna soba Občine Gorje

četrtek, 7. marca

17:30

Krnica (vklj. Zatrnik), Sp. in Zg. Laze, Radovna, Perniki

 

Sejna soba Občine Gorje

četrtek, 7. marca

18:00

Mevkuž, Višelnica, Grabče, Poljšica pri Gorjah

 

Sejna soba Občine Gorje

četrtek, 7. marca

18:30


Arhiv novic