Občina Gorje

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11-ZKZ-C in 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-odl.US, 14/15-ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in v povezavi z 273. členom Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) Občina Gorje objavlja

 

JAVNO NAZNANILO

o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Gorje

 

  1. Javno se razgrne dopolnjen osnutek Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Gorje (v nadaljevanju: SD OPN Gorje), ki sta ga izdelali podjetji Kaliopa, informacijske rešitve, d.o.o., Ljubljana in Atelje Prizma d.o.o., Jesenice.

 

  1. Predmet javnega naznanila je tudi seznam parcel, ki se jim s SD OPN Gorje spreminja namenska raba prostora:

 

 

K.O. PODHOM:

345, 344/1, 370, 263/2, 261, 360, 267, 265, 266, 365, 32/13, 207/5, 358, 207/9, 209/5, 209/2, 280, 271, 292, 293/3, 293/2, 293/4, 366

 

K.O. POLJŠICA:

74/1, 74/2, 65/1, 322, 184/48, 184/64, 184/66, 122/2, 122/1, 121

 

K.O. SPODNJE GORJE:

851/6, 184/2, 184/3, 270/1, 228/1, 228/2, 231/6, 54/2, 55/2, 992, 694/4, 698/6, 194/2, 1071, 188/3, 188/2, 158/2, 158/1, 159/3, 998/1, 159/2, 696/1, 717/6, 717/5, 717/7, 717/4, 717/8, 169, 926/5, 926/8

 

K.O. VIŠELNICA I

259/1, 850, 894/3, 600/4, 599, 609/4, 598, 159, 158, 157/3, 160/6, 862, 157/4, 160/7, 166, 160/3, 858/1, 160/4, 863, 160/1, 882, 484, 483/5, 483/4, 413/9, 413/21, 413/22, 679, 686/1, 675/1, 688, 687, 527/5

 

K.O. ZGORNJE GORJE:

260/1, 266/8, 715/2, 660/2, 85/4, 156/1, 733/14, 13/1, 109/1, 493/10, 493/11, 493/12, 493/13, 507/17, 507/18, 507/21, 507/20, 507/19, 493/5, 507/32, 493/22, 493/23, 493/4, 493/32, 493/16, 507/23, 493/25, 493/7, 493/8, 507/13, 493/3, 507/16, 507/9, 507/15, 493/6, 507/12, 507/14, 720, 100/4, 100/1, 100/2, 230/1, 230/2, 224/1, 291/3, 293/2, 291/6, 205/2, 205/4, 204/4, 299/1, 299/2, 199/4, 199/3, 289/1, 732, 289/2, 285, 674/2, 674/1, 647/1, 647/2, 650/7, 647/3, 747, 672/1, 672/3, 673/1, 628, 635, 493/15, 4/5, 4/6, 5, 4/8, 4/1

 

  1. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SD OPN 2 bo potekala v času od 1.2. 2019 do vključno 4.3.2019 v prostorih Občine Gorje, Zgornje Gorje 6b, Zgornje Gorje v času uradnih ur, in sicer:

-        ponedeljek 9.00 - 12.00,

-        sreda 9.00 - 12.00 in 14.00 - 16.00,

-        petek  8.00 - 11.00.

 

Gradivo SD OPN Gorje bo na dan začetka javne razgrnitve javno dostopno tudi na spletni strani Občine Gorje (www.gorje.si) ter na Prostorskem informacijskem sistemu Občine Gorje - PISO portal

https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=gorje&cx=421100&cy=139462.5&scale=16&catprj=piso.gorje_opn_sd_raba_jr&bckcat=piso.base_tile_hv&ovllys=0000000000000&defaultuser=true 

  1. Javna obravnava SD OPN Gorje bo potekala v Gorjanskem domu, Zgornje Gorje 46, Zgornje Gorje dne 14.2.2019 ob 17 uri.

 

  1. Pripombe, predloge in mnenja k dopolnjenem osnutku SD OPN Gorje lahko javnost podaja pisno na naslov

 

 

-        Občina Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje ali

 

-        po elektronski pošti na naslov ...

na obrazcu, ki bo objavljen na spletni strani ali v knjigo pripomb v času javne razgrnitve.

 

  1. Občina bo preučila pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine. Stališča bodo objavljena le z navedbo parcelne številke in katastrske občine in ne z osebnimi podatki.

 

  1. Javno naznanilo se objavi v časopisu Gorjanec in na spletni strani Občine Gorje (www.gorje.si) in na oglasni deski Občine Gorje.

 

Peter Torkar

župan

 

Povzetek za javnost

Odlok o občinskem prostorskem načrtu

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3

OPN - kartografski del

Smernice in mnenja

Obrazložitev sprememb OPNObrazložitev sprememb OPN

Odločba MOPa o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje

Obrazec za podajanje pripomb, predlogov, mnenj 


Arhiv novic