Občina Gorje

RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE GORJE ZA LETO 2019

Na podlagi 8. in 9. člena Odloka o priznanjih Občine Gorje (Ur. List RS, št. 42/2008), komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, objavlja

 

R A Z P I S

 

ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ

 OBČINE GORJE ZA LETO 2019

 

Občina Gorje podeljuje naslednja priznanja:

 

  1.  NAZIV - ČASTNI OBČAN OBČINE GORJE se podeljuje:

 

 

 

za častnega občana občine je lahko imenovana oseba, katere delo in aktivnosti predstavljajo pomembne zasluge na katerem koli področju človekove ustvarjalnosti oziroma oseba, ki je posebej zaslužna za pomembne dosežke pri razvoju oziroma promociji občine. Lahko je predlagana tudi oseba, ki nima stalnega prebivališča v občini.

 

Naziv častni občan se podeli samo enkrat in enkrat v mandatu občinskega sveta.

 

  1. ZLATI ZVON OBČINE GORJE
  2. PLAKETA OBČINE GORJE
  3. PRIZNANJA OBČINE GORJE se podeljujejo:

 

 

 

 

Zlati zvon, plaketa in priznanje občine se podeljujejo za uspehe in dosežke, s katerimi se povečuje ugled občine na gospodarskem, kulturnem in športnem področju ter na drugih področjih. Prvo je višje, drugo nižje in zadnje najnižje priznanje.

 

V tekočem letu se podeli največ eno priznanje Zlati zvon in največ tri priznanja plakete in največ pet priznanj občine.

 

Našteta priznanja se podeljujejo tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izjemnih dogodkih.

 

Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev priznanj Občine Gorje so lahko fizične in pravne osebe. Predlagatelj za podelitev priznanj sebe ne more predlagati za priznanje.

 

Predlog za podelitev priznanj mora biti obrazložen v pisni obliki in na predpisanem obrazcu, ki je priloga razpisa. Vse predloge posredujte v zaprtih kuvertah na naslov: OBČINA GORJE, Zgornje Gorje 6B, 4247 Zgornje Gorje Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, s pripisom – OBČINSKA PRIZNANJA 2019, ne odpiraj.

 

Komisija bo obravnavala vse prejete predloge, ki jih bo prejela do srede 5. junija 2019 do 12.00 ure. Priznanja bodo podeljena ob občinskem prazniku občine Gorje.

 

Obrazec za podajo predlogov za podelitev priznanj občine Gorje

Soglasje

 

Številka: 9000-3/2019-17

Datum: 08.05.2019                                                                                                     

 

Predsednik komisije:

Janez Kolenc, l.r.

 

 


Arhiv novic