Občina Gorje

Obvestilo občanom o postopku OPPN Vršče

V skladu z objavo v Gorjancu št. 95, z dne 22.2.2018 vam prilagamo dopis MInistrstrstva za okolje in prostor ter naše pojasnilo.

 

Dopis Ministrstva za okolje in prostor

 

Naš odgovor z dne 16.2.2018:

 

V zvezi z vašim dopisom 35409-337/2016/15 z dne 12.2.2018 vas tako obveščamo, da je OPPN Vršče še v postopku priprave in sprejema. Že glede na dejstvo, da zadevni OPPN (sploh) še ni bil sprejet – torej pravno-formalno (še) niti ne obstaja v svojstvu veljavnega prostorskega akta občine – so vsi očitki glede domnevnih nezakonitosti in neustavnosti le-tega očitno neutemeljeni. Tudi sicer pa je za presojo očitkov o domnevnih neustavnostih in nezakonitostih pravnih aktov v Republiki Sloveniji izključno pristojno Ustavno sodišče, pred katerim lahko vsi zainteresirani subjekti, ki jim pravo daje aktivno legitimacijo, v skladu s pravili, ki jih ureja Zakon o ustavnem sodišču, vložijo zakonsko predvidena pravna sredstva – med katera pa ne spada pošiljanje dopisov na ministrstva. Zato vas pozivamo, da se apriorističnih nedopustnih trditev v prihodnje vzdržite.

 

Občina Gorje bo tako kot vedno tudi pred sprejemom OPPN Vršče izvedla vse postopke, katere ji nalagajo predpisi, vključno z dopolnjeno okoljsko presojo in opredelitvijo do pobud in pripomb vseh zainteresiranih deležnikov v procesu sprejema OPPN. Glede na zgoraj navedeno informacijo o stanju zadeve vam v tej točki zadevno okoljsko poročilo, kot je bilo pripravljeno v zvezi z vašo odločbo, tako pošiljamo zgolj v vednost, da je bila tudi ta vaša odločba z naše strani v celoti upoštevana.

 

Občinska uprava Občine Gorje

 

 

 


Arhiv novic