Občina Gorje

JAVNA RAZGRNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA VRŠCE

Na podlagi 60. in 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 - skl. US, 76/14 - odl. US in 14/15 - ZUUJFO), 24. člena Statuta (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2017) župan občine Gorje objavlja

 

JAVNO NAZNANILO

 

o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Vršce (OPPN Vršce)

 

  1. Javno se razgrne dopolnjen osnutek OPPN Vršce. Javna razgrnitev OPPN Vršce bo trajala od torka 7.11.2017 do petka 8.12.2017 v sejni sobi občine:
  • ponedeljek, torek, četrtek in petek od 8:00 do 13:00,
  • sreda od 13:00 do 18:00 ure.
  1. Celotno gradivo dopolnjenega osnutka OPPN Vršce bo javno razgrnjeno v prostorih občine Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje. Vpogled v gradiva dopolnjenega osnutka OPPN Vršce bo omogočen tudi na spletnem naslovu: http://www.gorje.si.
  2. Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN Vršce bo v prostorih občine Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje v ponedeljek, 6. novembra 2017, ob 18. uri.
  3. V času trajanja javne razgrnitve ima javnost pravico dajati mnenja in pripombe na dopolnjen osnutek OPPN Vršce. Pobude, mnenja in pripombe je možno podajati v času javne razgrnitve pisno v knjigo pripomb, po elektronski pošti ... (v zadevi naj se jasno navede, da gre za OPPN Vršce) ter po navadni pošti na naslov Občina Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje s pripisom »Javna razgrnitev OPPN Vršce«. Rok za podajo pripomb k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.

Občina Gorje bo po končani javni razgrnitvi zavzela stališče do prejetih pripomb. Stališča bodo objavljena na krajevno običajen način in na spletnem naslovu občine Gorje.

 

Številka: 3500-11/2015-50

Zgornje Gorje, 25.10.2017                                                          Župan občine Gorje:

                                                                                                    Peter Torkar


Arhiv novic