Občina Gorje

Aktualni javni rapisi

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjaje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gorje v letu 2018

 

Javni razpis

Ukrep št. 1_Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo

Ukrep št. 5_Pomoč za naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetiji - DE MINIMIS

Ukrep št. 7_Pomoč za nove investicije za delo v gozdu

Ukrep št. 8_Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja

 

Vlogo je potrebno poslati priporočeno po pošti ali dostaviti osebno v zaprti kuverti na naslov: Občine Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje.

 

Prvi rok za oddajo vlog na objavljeni javni razpis je 04.05.2018, drugi rok pa 31.08.2018.

Vloge za ukrep 8 upravičenci vlagajo samo za drugi rok, in sicer v obdobju od 16.08.2018 do 31.08.2018.

  

V primeru, da bo skupni znesek vlog presegel razpisana sredstva, se vsem prosilcem zniža zaprošeni znesek za enak sorazmerni del.

 

V kolikor je za določen ukrep manjše število vlog glede na razpoložljiva sredstva, se lahko prerazporedijo za drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa.