Občina Gorje

Aktualni javni rapisi

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjaje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gorje v letu 2018

 

Javni razpis

Ukrep št. 1_Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo

Ukrep št. 5_Pomoč za naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetiji - DE MINIMIS

Ukrep št. 7_Pomoč za nove investicije za delo v gozdu

Ukrep št. 8_Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja

 

Vlogo je potrebno poslati priporočeno po pošti ali dostaviti osebno v zaprti kuverti na naslov: Občine Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje.

 

Prvi rok za oddajo vlog na objavljeni javni razpis je 04.05.2018, drugi rok pa 31.08.2018.

Vloge za ukrep 8 upravičenci vlagajo samo za drugi rok, in sicer v obdobju od 16.08.2018 do 31.08.2018.

  

V primeru, da bo skupni znesek vlog presegel razpisana sredstva, se vsem prosilcem zniža zaprošeni znesek za enak sorazmerni del.

 

V kolikor je za določen ukrep manjše število vlog glede na razpoložljiva sredstva, se lahko prerazporedijo za drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa.

 

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Gorje za leto 2018

 

Javni razpis in razpisna dokumentacija

 

Rok za oddajo vlog na objavljeni javni razpis je 11.05.2018.

 

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti priporočeno ali do 12. ure oddana v sprejemni pisarni Občine Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje. Vloga mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom »Ne odpiraj - razpis za šport 2017«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami v ovojnici, označeni na zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.

 

Javni razpis za razvoj gospodarstva v Občini Gorje za leto 2018

 

Javni razpis

Ukrep št. 1_Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj

Ukrep št. 2_Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja

Ukrep št. 3_Spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in promocije na področju podjetništva

Ukrep št. 4_Spodbujanje sobodajalstva

 

Rok za oddajo vlog na objavljeni javni razpis je 28.08.2018.  Če je vloga poslana priporočeno po pošti, se za dan vložitve vloge šteje dan oddaje na pošto, če pa je vloga poslana z navadno pošto ali oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Gorje, mora prispeti najpozneje do 28.08.2018