Občina Gorje

Končani javni razpisi

Javni razpis za prosto uradniško delovno mesto - višji svetovalec za okolje in prostor in gospodarske javne službe

 

Številka: 1100-0001/2018

Datum: 28.8.2018

 

Občina Gorje na podlagi 3. odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07–UPB-3, 65/08-ZJU-D, 69/08 in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: ZJU) in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sistemizaciji in delovnih mest v občinski upravi  Občine Gorje (št. 033-3/2009-3 z dne 4.1.2013), objavlja v občinski upravi Občine Gorje, prosto uradniško delovno mesto za določen čas 13 mesecev – nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu:

 

VIŠJI SVETOVALEC ZA OKOLJE IN PROSTOR IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE (m/ž)

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

-          najmanj visoko strokovno izobrazbo, smer gradbeništvo, vodarstvo in okoljsko inženirstvo, (1. stopnja),   

-          najmanj 4 leta delovnih izkušenj,

-          opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,

-          opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,

 

Prijavljeni kandidati za navedeno delovno mesto morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

-          znanje uporabe računalnika (urejevalnik besedil, delo s preglednicami),

-          aktivno znanje uradnega jezika,

-          imeti  morajo državljanstvo Republike Slovenije,

-          vozniški izpit B kategorije,

-          ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

-          zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 13 mesecev s polnim delovnim časom in 3 mesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Gorje.

 

Prijava kandidata na razpisano prosto delovno mesto mora vsebovati :

-          izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter datum pridobljene izobrazbe in  ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;

-          izjavo o delovnih izkušnjah, iz katere bo razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (datum sklenitve in prenehanja delovnega razmerja, navedba stopnje izobrazbe, ki se je zahtevala za delovno mesto pri posameznem delodajalcu),

-          izjavo o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv (če ga je kandidat že opravil)

-          izjavo kandidata, da:

-          je državljan Republike Slovenije,

-          ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

-          zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

-          izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Občini Gorje pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradnih evidenc.

 

Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis, v kateri naj kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je že pridobil.

 

Kandidat vloži prijavo  v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo  » Javna objava – prijava na prosto uradniško delovno mesto Višjega svetovalca za okolje in prostor in gospodarske javne službe«, na naslov OBČINA GORJE, ZGORNJE GORJE 6B, 4247 ZGORNJE GORJE  in sicer v roku 8 dni po javni objavi. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: ..., pri čimer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Kandidati bodo pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na uradni spletni strani Občine Gorje: www.gorje.si.

 

Dodatne informacije o objavi prostega delovnega mesta lahko dobite na Občini Gorje na telefonski številki 04 575 18 00, Robert Plavčak.

 

 

Peter Torkar, l.r.

Župan Občine Gorje

 

Javni razpis za razvoj gospodarstva v Občini Gorje za leto 2018

 

Javni razpis

Ukrep št. 1_Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj

Ukrep št. 2_Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja

Ukrep št. 3_Spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in promocije na področju podjetništva

Ukrep št. 4_Spodbujanje sobodajalstva

 

Rok za oddajo vlog na objavljeni javni razpis je 28.08.2018.  Če je vloga poslana priporočeno po pošti, se za dan vložitve vloge šteje dan oddaje na pošto, če pa je vloga poslana z navadno pošto ali oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Gorje, mora prispeti najpozneje do 28.08.2018

 

Javno naročilo za izvajanje šolskih prevozov v Občini Gorje za Osnovno šolo Gorje za leto 2018/2019, 2019/2020 in 2020/2021

 

Razpisna dokumetnacija

Obrazec št. 1

 

Ponudbo lahko oddate do ponedeljka, 13.8.2018 do 12. ure.

Odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 13.8.2018 ob 12.15 uri. 

 

Za dodatna vprašanja in informacije lahko pokličete na 04 575 18 03 (Robert Plavčak) ali pišete na ...

 

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Gorje za leto 2018

 

Javni razpis in razpisna dokumentacija

 

Rok za oddajo vlog na objavljeni javni razpis je 11.05.2018.

 

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti priporočeno ali do 12. ure oddana v sprejemni pisarni Občine Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje. Vloga mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom »Ne odpiraj - razpis za šport 2017«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami v ovojnici, označeni na zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.

 

UREDITEV LC 012061 in LC 012131

 

Javni razpis

Drugi del razpisa

ESPD obrazec

Popis del

Popravljen obrazec št. 1

 

Rok za predložitev ponudb je do 23.4.2018 do 13.00 ure.

Odpiranje ponudb je 23.4.2018 ob 13.30 uri.

 

UREDITEV LC 012191 ZGORNJE LAZE

 

Javni razpis

Drugi del razpisa

ESPD obrazec

Popis del

 

Rok za predložitev ponudb je do 10.4.2018 do 12. ure.

Odpiranje ponudb je 10.4.2018 ob 13. uri.

 

Javni razpis za sofinanciranje programov za mlade 2018

 

Javni razpis

Razpisna dokumentacija

 

Javni razpis za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij 2018

 

Javni razpis

Razpisna dokumentacija

 

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in opreme ljubiteljske kulturne dejavnosti 2018

 

Javni razpis

Razpisna dokumentacija

 

Javni razpis za sofinanciranje programov, ki so namenjeni starejšim občanom 2018

 

Javni razpis

Razpisna dokumentacija

 

Javni razpis za sofinanciranje prireditev 2018

 

Javni razpis 

Razpisna dokumentacija

 

Rok za oddajo vlog je 30.3.2018 do 13. ure.