Končno poročilo o opravljenem nadzoru letnega razpolaganja s premoženjem občine Gorje za leto 2016