Končno poročilo o opravljenem nadzoru kontov in postavk proračuna občine Gorje za leto 2017